Säker statistik för trygga beslut.

Din statistikkonsult på nätet.

Vad kan vi stå till tjänst med?

Du kanske är en enskild forskare? Eller företräder ett företag eller en forskargrupp?
Vi använder den statistiska metod som passar just din frågeställning.
Det kan exempelvis handla om:

 • enstaka beräkningar som komplement till din egen dataanalys
  eller
 • avancerade sammansatta utredningar där vi fungerar som din forskningspartner.

Pålitliga analyser som ger dig en stabil grund för att fatta trygga beslut.

Ytterligare exempel på tjänster som vi erbjuder, eller områden som vi kan ge support inom:

 • Datainsamling, studieprotokoll, beräkning, analys.
 • Grundläggande statistik (signifikansanalyser, signifikanstester, t-test, beräkning av p-värden).
 • Rådgivning om statistisk metodik.
 • Statistiska beräkningar för försöksplanering och regressionsanalys.
 • Multivariat analys, kemometri och regressionsanalys.
 • Beräkning av normalvärden/referensvärden för statistiska egenskaper hos mätvärden.
 • Tolkningar av resultat (i form av text, tabeller, diagram).